Riaditeľka Materskej školy A. Sládkoviča oznamuje rodičom, ktorí si boli zapísať dieťa do materskej školy na školský rok 2019/2020, že rozhodnutia o prijatí dieťaťa do MŠ si treba prísť prevziať dňa 18. júna (utorok) 2019 v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. Platí aj pre rodičov detí, ktorí zapísali dieťa do elokovaných tried.

Pre vydanie rozhodnutia je potrebné, aby si rodič dieťaťa priniesol občiansky preukaz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznam iba pre rodičov detí, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy /5-6 ročných detí/

V súlade so zákonom č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré  navštevuje posledný ročník materskej školy, je mu od 1. januára 2019 poskytnutá dotácia na stravovanie v hodnote 1,20 € na každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti. Doplatok stravníka je 0,14 € na deň.

Zrušte si trvalé príkazy na úhradu stravného. Preplatok na stravnom evidovaný do 31. januára 2019  Vám bude znížený o zálohu 14,42 € /čo je v období od 01. 02 do 30. 06. 2019....103 pracovných dní  * 0,14 € na deň/ a zostávajúci preplatok Vám bude vrátený na  váš účet do konca februára 2019.

Vášmu dieťaťu bude ponechaná spomínaná záloha 14,42  €, ktorá pokryje náklady na stravovanie do konca školského roka, stravu viac neuhrádzate. 

Upozorňujeme rodičov, že je potrebné zodpovedne pristupovať k vyhlasovaniu detí z MŠ.

Deti je potrebné vyhlasovať z MŠ  deň dopredu, iba v prípade náhleho ochorenia bude odhlásené v ten deň najneskoršie ráno do 7.00 hod. V prípade neodhlásenia dieťaťa z MŠ nebude dieťaťu poskytnutá dotácia na  podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a rodič bude znášať celú stravnú jednotku.

V mesiaci február sa budú vyberať režijné náklady /1 € na mesiac/ za obdobie 01. – 06. 2019, čiže 6 € za každé dieťa navštevujúce materskú školu. Poplatok sa bude vyberať v hotovosti v materskej škole, v deň, ktorý Vám bude oznámený.

V prípade ďalších informácií kontaktujte vedúcu ŠJ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodičia a priatelia,

dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2 % z Vašich daní za rok 2018.

Tlačivá s údajmi budú zverejnené na stránke MŠ www.mszarnovica.webnode.sk (tlačivá na stiahnutie - vyhlásenie) a aj v triedach MŠ po zverejnení na stránke Finančnej správy.

ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2 % deťom do našej MŠ.

 

 

Nájdete nás aj na sociálnej sieti Facebook 

- Materská Škola Žarnovica Mravenisko

- Materská Škola Jilemnického