Poplatky za stravné v materskej škole podľa VZN č.5/2019 a Doplnku č. 1 k tomuto VZN:

 

a) za desiatu dieťaťa MŠ                                                                              0,38 eura

b) za obed dieťaťa MŠ                                                                                 0,90 eura

c) za olovrant dieťaťa MŠ                                                                            0,26 eura

d) za obed pre zamestnanca školy                                                                1,41 eura

e) výška úhrady režijných nákladov pre zamestnanca školy                        1,59 eura

f) paušálny mesačný príspevok pre dieťa MŠ na režijné náklady    2,00 eurá

Odhlasovanie dieťaťa zo stravovania:

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie je  zákonný zástupca dieťaťa povinný odhlásiť svoje dieťa zo stravovania  v predchádzajúci pracovný deň.

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

  • telefonicky na tel. č. 045/681 3267, 045/681 2342
  • mailom na adrese: lubica.karnasova@mszarnovica.sk
  • osobne u vedúcej ŠJ alebo vo vestibule – zapísaním do zošita.

 

Termín a spôsob platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach:

  • bezhotovostným platobným spôsobom do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza,
  • hotovostným platobným spôsobom v deň, ktorý určila vedúca školskej jedálne. Deň vyberania poplatkov je vyvesený na nástenke vo vestibule materskej školy. Najneskôr však do predpokladaného dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.

Osobitné stravovanie v MŠ

Zdravotný stav dieťaťa vyžaduje podľa osobitného posúdenia ošetrujúceho lekára /špecialistu/:

□         diabetologickú diétu

□         bezgluténovú, bezlepkovú diétu

□         šetriacu diétu

□         osobitné stravovanie iné ...................................................................................................

Forma zabezpečenia osobitného stravovania:

□         kompletná individuálna donáška diétneho jedla do zariadenia školského stravovania

□         kombinovaný spôsob donášky diétneho jedla do zariadenia školského stravovania /len vo výnimočných prípadoch/.

Prílohy:

doklad ošetrujúceho lekára špecialistu, že zdravotný stav dieťaťa vyžaduje osobitné stravovanie s určenou diétou podľa stanovenej diagnózy

□ informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa pri individuálnej donáške  diétneho jedla do zariadenia školského stravovania

 

Pri kompletnej donáške diétneho jedla do zariadenia školského stravovania bude zákonnému zástupcovi pri splnení všetkých podmienok vyplatená zriaďovateľom  dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume 1,20 eura za každý deň, keď sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a dieťa navštevuje posledný ročník materskej školy /v decembri po ukončení kalendárneho roka, v septembri po ukončení školského roka/.