Informácie o nás

Materská škola je 8-triedna. Na Ul. A. Sládkoviča má 6 tried a 2 elokované triedy sú na Ul. P. Jilemnického. Zriaďovateľom je Mesto Žarnovica. Od 01. 01. 2012 prešla materská škola na právnu subjektivitu.


Materská škola na Ul. A. Sládkoviča sa nachádza v centre mesta v blízkosti sídliska. Elokované triedy na Ul. P. Jilemnického sa nachádzajú mimo centra mesta. Poskytujeme celodennú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku 2 – 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola je plne využitá.

 
Prevádzka materskej školy je od 6,00 hod. do 16,00 hod.


Materskú školu na Ul. A. Sládkoviča tvorí účelová budova pavilónového typu. V jednom pavilóne sú 2 triedy na prízemí a 4 triedy na poschodí. V druhom pavilóne na prízemí je zázemie pre zamestnancov, hospodárska časť, kuchyňa, sklady. Areál dotvára veľká záhrada v ktorej majú deti možnosť adekvátneho pohybového vyžitia.

                             

Elokované triedy na Ul. P. Jilemnického sa nachádzajú v budove, ktorú tvoria 2 samostatné triedy a ku každej prináleží spálňa, jedáleň, sociálne zariadenie, šatňa a vlastný vstup. V budove sa nachádza kuchyňa, sklady, kotolňa. Areál dotvára záhrada, ktorú využívame na pobyt detí vonku.
 


      Edukačná činnosť v materskej škole sa riadi Školským zákonom, Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie a vypracovaným Školským vzdelávacím programom "Mravenisko", ktorý je v platnosti od 01. 09. 2016 a je zameraný na environmentálnu výchovu.

Spolupracujeme s LZ v Žarnovici, ZŠ, CZŠ, CVČ, ZUŠ, OMKaŠ, Policajným zborom, CPPPaP, Červeným krížom.