Poplatky v MŠ

 

Na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole zákonný zástupca prispieva  na jedno dieťa sumou podľa VZN č. 5/2019 platného od 01. 01. 2020. 

Na stravu je zákonný zástupca povinný uhradiť príspevok podľa VZN č. 5/2019 a platného vnútorného predpisu.

Termín a spôsob úhrady príspevkov:

Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa vykoná bezhotovostným platobným spôsobom do 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach sa vykoná podľa platného vnútorného predpisu.


Vnútorný predpis MŠ_9 2020.pdf (49335)
VZN_5_2019_vyska_prispevku_2020.pdf (203147)

Doplnok č. 1 k VZN č. 5-2019.pdf (66549)