Poslanie materskej školy

      Poslaním materskej školy okrem úloh vyplývajúcich zo zákona č. 245 je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno – vzdelávací proces, ktorý rodina poskytnúť nemôže.

Materská škola a dieťa

      Hravou formou pripravujeme dieťa na život vo väčšom kolektíve, vytvárame základ pre vzdelávanie na ďalších stupňoch školského systému. Prebúdzame v deťoch záujem o spoznávanie nového, rozvíjame  získané poznatky, skúsenosti. Vytvárame miesto, kde je dieťa v podnetnom a bezpečnom prostredí. Kde trávi čas spoznávaním nového, kde kladieme základ pre jeho bezproblémový socializačný proces, kde si osvojí základné zručnosti pre život v spoločnosti.

Materská škola a rodič

      Poskytujeme poradenskú činnosť na dostatočnej úrovni, zabezpečujeme možnosť konzultácie s odborníkmi. Vytvárame priestor na spoluprácu, umožňujeme rodičovi byť účastným na výchovno – vzdelávacom procese. Napr. spoločné aktivity, prezentácia svojej práce, koníčkov.

      Naša materská škola je zameraná na rozvoj environmentálneho cítenia, podporujeme vzťah detí k poznávaniu prírody. Hrovými metódami a aktivitami formujeme u detí pohľad na prírodné bohatstvo. Rozširujeme poznatkový systém v oblasti ekologickej kultúry cez eko-hry , poznávacie dopoludnia s pracovníkmi Lesného závodu. Počas celej dochádzky do materskej školy získajú deti vedomosti o zákonitostiach v prírode. Naučia sa , ako sa k nej správať a zdôvodniť si svoje konanie.

Materská škola je situovaná v prostredí, ktoré ponúka široké možnosti na plnenie enviroprojektov, ktoré má škola vypracované. Prírodné prostredie a zaujímavé lokality, rovnako aj dlhoročná spolupráca s LZ v našom meste poskytuje dostatok priestoru a možností  na sebarealizáciu detí aj učiteľov.

Pri aktivitách využívame výučbové softvéry, digitálne hračky, ktoré deťom umožnia moderným spôsobom pripraviť sa na vstup do základnej školy. Rovnaký dôraz kladieme na zážitkové učenie, praktické ukážky, návštevy inštitúcii, prezentácie práce rodičov.

Vízia materskej školy

Chceme byť miestom, kde bude dieťa poznávať svet, objavovať jedinečnosť prírody, naučí sa rozpoznávať nesúlad v nej a bude odhodlané primerane svojim schopnostiam ju chrániť.

    

-         poskytovať množstvo podnetov, aby deti dokázali zdôvodňovať svoje konanie, naučili sa byť spoluzodpovedné

-         vytvárať bezpečné a podnetné prostredie

-         umožniť osobnostný rast zamestnancom

-         zlepšiť a zmodernizovať vybavenosť

-         obohatiť činnosť školy o spoluprácu s ďalšími organizáciami

-         pokračovať v triednych a školských projektoch

-         vytvárať pozitívny imidž školy  prezentáciou dosiahnutých výsledkov

 

Krúžková činnosť

- anglický jazyk

- náboženstvo